Swiss Contribution

Swiss_ContributionW ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy trwają przygotowania do realizacji Projektu (nr ref.: KIK/34) pod tytułem: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”. W ramach w/w Projektu w najbliższym czasie, tj. w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 przewidziana jest realizacja pkt 2) pod tytułem: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.”

Udział w Projekcie polega głównie na dokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych, takich jak np. organizacja wspólnie spożywanych drugich śniadań czy przeprowadzanie imprez sportowo-rekreacyjnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na trzy etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Wdrażanie projektu na terenie szkoły/przedszkola powierza się jednemu z nauczycieli (tzw. liderowi). Aktywny udział promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym, co odgrywa istotne znaczenie w ocenie jakości pracy placówki. Uczestniczącej/-emu w programie szkole/przedszkolu gwarantuje się również dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych (broszury, postery, scenariusze zajęć, itp.) oraz specjalistycznej strony internetowej. Ponadto organizatorzy zabiegają o gratyfikację materialną dla objętych Projektem placówek w postaci sprzętu sportowego.

Głównym realizatorem Programu, który jest odpowiedzialny za prawidłowy i skuteczny jego przebieg, jest Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie (IŻŻ).

Partnerami Projektu są również:

  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  • Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
  • Polskie Towarzystwo Dietetyki

Patronat nad Projektem objął Minister Edukacji Narodowej, Wielkopolskie Kuratorium Oświaty oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Program realizowany będzie w latach: 2013/14 oraz 2014/15.