Klasy integracyjne

W naszej szkole oddziały integracyjne funkcjonują od 1998 roku.

Głównym celem kształcenia dzieci w klasach integracyjnych jest:

 • nauczanie i wychowanie uczniów niepełnosprawnych i zdrowych  w warunkach szkoły ogólnodostępnej,
 • diagnoza potrzeb specjalnych ucznia niepełnosprawnego,
 • tworzenie indywidualnych programów nauczania w zależności od potrzeb i możliwości ucznia,
 • stymulowanie rozwoju dziecka i przygotowanie do przyszłego samodzielnego włączenia się w życie społeczne ,
 • określenie priorytetów rozwojowych dziecka niepełnosprawnego w konkretnym momencie jego życia,
 • wspieranie rodziny dziecka w środowisku szkolnym,
 • obecność nauczycieli wspomagających podczas zajęć edukacyjnych,
 • specjalistyczne wsparcie ucznia poprzez zajęcia z pedagogiem specjalnym (rewalidacja, logopedia, terapia pedagogiczna), psychologiem, terapeutą.

Metody i formy pracy w klasach integracyjnych
Wśród metod ogólnie stosowanych w nauczaniu dzieci w klasie integracyjnej stosowane są elementy wielu innych, które maja charakter wspierający i dobierane są adekwatnie do potrzeb konkretnego ucznia i danej sytuacji. Metody te maja charakter terapeutyczny. Usprawniają nieprawidłowo rozwijające się funkcje, poprawiają kondycję, likwidują wzmożone napięcie, działania relaksacyjnie na organizm dziecka.

Do metod wspierających należą :

 • Gimnastyka mózgu, kinezjologia edukacyjna,
 •  Metoda Dobrego Startu,
 • Metoda Domanna, Bobath, Knillów,
 • Metoda rozwoju i nauczania wielozmysłowego
 • Terapia zaburzeń percepcyjno- motorycznych,
 • Ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne,
 • Elementy metody Marii Montessori oraz integracji sensorycznej
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Muzykoterapia,
 • Bajkoterapia

Nad prawidłowym rozwojem dzieci niepełnosprawnych czuwają nauczyciele wspomagający.

Poza wspieraniem pracy dziecka w czasie lekcji, pedagodzy specjalni prowadzą dodatkowe  indywidualne zajęcia rewalidacyjne w specjalnie do tego celu przygotowanym gabinecie terapeutycznym.